O Iribio

Asociación Socio-Cultural

Estatutos

 

CAPÍTULO I

DA ASOCIACIÓN EN XERAL

 

 

Artigo 1º.-

1.- Constitúese unha asociación sen ánimo de lucro e independiente de calquera partido político das previstas na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. A asociación ten a seguinte denominación “Asociación sociocultural O Iribio".

2.- A asociación rexerase polos ditos estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

 

Artigo 2º.- O domicilio principal e permanente da asociación radicará Vilar nº17, C.P. 27632 (Triacastela), teléfono 654.991.560, e correo electrónico o.iribio@gmail.com

 

Artigo 3º.- A asociación, en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial da província de Lugo.

 

Artigo 4º.- 1.-A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asamblea Xeral Extraordinaria ou polas causas previstas na lexislación vixente.

2.- A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do ordenamento xurídico.

 

Artigo 5º.- 1.- Son fins principais da asociación:

a.-Defensa e protección do medio ambiente, do patrimonio natural e cultural en xeral.

b.- A defensa da serra do Iribo considerándoa como un activo económico da zona polo seu valor ecolóxico, paisaxístico e cultural.

c.- Apostar polos valores expostos en b) para fomentar ó desenvolvemento económico, cultural e social da zona.

d.- Reivindicar contraprestacións socioeconómicas para a vecindade que se vexa afectada por planes protectores dos habitats naturais por ser unha forma racional de conservar o patrimonio ecolóxico e a estabilidade demográfica.

2.- Para levar a cabo os seus fins, poderá a asociación organiza-las seguintes actividades:

a.- Colaborar con todas aquelas entidades que pretendan os seus mesmos obxectivos

b.- Promover cantas actividades redunden en beneficio dos fins que se propón.

Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaranse exclusivamente ó cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.


CAPÍTULO II

 DOS ASOCIADOS

 

 

Artigo 6º.-

1.- Poderán ser integrantes da asociación tódas aquelas persoas físicas, con plena capacidade de obrar e as persoas xurídicas tralo acordo do seu órgano competente, que non teñan débedas pendentes coa asociación e que compartan os mesmos fins e obxectivos da asociación.

2.- Poderán ser integrantes da asociación na súa sección xuvenil, os menores non emancipados de máis de 14 anos co consentimento, documentalmente acreditado, das persoas que deban supli-la súa capacidade.

3.- Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición por escrito da persoa que desexa ser admitida.

 

Artigo 7º.- Dentro da asociación poderán existi-las seguintes clases de asociados:

a.     Fundadores, aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional.

b.     Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á subscrición da acta fundacional.

c.      Honorarios, aquelas persoas que, a xuízo da Asamblea Xeral, axuden de xeito notable ó desenvolvemento dos fins da asociación.

d.     Xuvenís, aquelas persoas menores de 18 anos que participen na asociación, que estarán integradas na sección xuvenil, no seu caso.

 

Artigo 8º.

1.-A condición de asociado pérdese:

a.     Por vontade propia.

b.     Por falta de pago de 4 cotas.

c.      Por incumprimento das súas obrigas ou a realización de accións que prexudiquen gravemente ós intereses da Asociación, previo expediente disciplinario, con audiencia do interesado.

d.     Por falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.

2.-A expulsión de asociados e asociadas nos supostos dos apartados b) e c) do parágrafo anterior, será acordada pola Xunta Directiva, logo da audiencia do interesado. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asamblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.

 

Artigo 9º.- Os asociados e asociadas teñen os seguintes dereitos:

1. Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e representación, exerce-lo dereito de voto, así como asistir á Asamblea xeral, de acordo cos estatutos.

2. Ser informado da composición dos órganos de goberno e representación da asociación, so seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.

3. Ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e ser informado dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo motivarse o acordo que, no seu caso, impoña a sanción.

4. Impugna-los acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei ou ós estatutos.

Os asociados e asociadas honorarios e xuvenís non intervirán na dirección da asociación nin nos órganos de representación dela. Os asociados e asociadas honorarios están facultados para asistir ás Asambleas xerais con voz, pero sen voto.

 

Artigo 10º.- Son obrigas dos asociados e asociadas:

1. Comparti-las finalidades da asociación e colaborar para a súa consecución.

2. Paga-las cotas que se establezan.

3. Desempeña-los cargos para os que foron elixidos.

4. Acatar e cumpri-los acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da asociación.

5. Acata-lo contido dos estatutos.

6. Ter unha boa conducta individual e cívica.


CAPÍTULO III

DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

 

 

Artigo 11º.- A dirección e administración da asociación serán exercidas polo presidente, a Xunta Directiva e a Asamblea Xeral.

 

Artigo 12º.

1.- O presidente da asociación será designado pola Asamblea Xeral entre os asociados e o seu mandato durará un ano. Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

 

2.- O presidente terá as seguintes atribucións:

a.     Representa-la asociación perante calquera organismo público ou privado.

b.     Convocar e presidi-las sesións que celebre a Xunta Directiva; presidi-las sesións da Asamblea Xeral; dirixi-las deliberacións dunha e outra, e decidir con voto de calidade, no caso de empate.

c.      Executa-los acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asamblea Xeral.

d.     Ordena-los pagamentos acordados validamente.

e.      Asina-las actas, certificados, pagamentos e outros documentos da asociación xunto co secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

 

 

Artigo 13º.

1.- A Xunta Directiva estará formada polo presidente da asociación, un vicepresidente, un secretario e, un tesoureiro.

2.- Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma gratuíta, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación.

As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade levada a cabo pola asociación.

3.- A Asamblea Xeral será a competente para elixi-los cargos da Xunta Directiva. A súa duración será por un período de un ano, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente.

4.- Os cargos cesarán na súa función por:

         a. facelemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.

         b. renuncia voluntaria.

         c. transcurso do prazo para o que foron elixidos.

         d. acordo de cesamento de toda a Xunta Directiva adoptado por 2/3 dos asociados reunidos en Asamblea Xeral extraordinaria convocada para tal efecto.

A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cesamento automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ó día do sucesor.

As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asamblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3 persoas, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro.

 

Artigo 14º.- A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:

1. Programar e dirixi-las actividades asociativas.

2. Leva-la xestión administrativa e económica da asociación.

3. Someter á aprobación da Asamblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior.

4. Convocar e fixa-la data da Asamblea Xeral.

5. Propoñerlle á Asamblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para os asociados.

6. Designa-las comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da asociación.

7. Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean expresamente asignadas á Asamblea Xeral.

8. Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados.

9. Propoñe-lo plan de actividades da asociación á Asamblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas.

10. Resolve-los procedementos disciplinarios que se instrúan.

11. Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da asociación.

 

Artigo 15º.-

1.- A Xunta Directiva será convocada polo presidente, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus compoñentes.

2.- Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, da metade máis un dos seus membros e, en todo caso, do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.

O secretario ou, no seu defecto, o vocal que o substitúa, levantará acta das sesións, que se transcribirá ó libro de actas.

 

Artigo 16º.- Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de acadar delas as informacións necesarias. Formarán parte das ditas comisións o número de asociados que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.

 

Artigo 17º.- A Asamblea Xeral de asociados e asociadas é o órgano de expresión da vontade da asociación e estará formada por tódolos integrantes desta. O presidente e o secretario da Asamblea serán o presidente e o secretario da Xunta Directiva.

 

Artigo 18º.- A Asamblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez ó ano, e con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta Directiva, ou o soliciten o 10% dos socios. Neste último caso realizarase por medio de escrito dirixido ó presidente, autorizado coas sinaturas dos solicitantes, no que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día.

 

Artigo 19º.- A Asamblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente unha vez ó ano, dentro do último trimestre. Tanto a Asamblea Ordinaria como a Extraordinaria serán convocadas con 15 días de antelación polo/a presidente/a da Xunta Directiva.

A notificación farase nos locais da asociación  para as Asambleas ordinarias e no domicilio dos asociados para as Asambleas extraordinarias.

 

Artigo 20º.- Serán competencias da Asamblea Xeral Ordinaria:

1.     Aproba-lo plan de actividades.

2.     Examinar e aproba-las contas e balances do exercicio anterior.

3.     Aproba-los presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.

4.     Exame e aprobación das cotas.

 

Artigo 21º.- Serán competencias da Asamblea Xeral Extraordinaria:

1.      Modifica-los estatutos da asociación.

2.      Elixir e cesa-los integrantes da Xunta Directiva.

3.      Aproba-la federación con outras asociacións.

4.      Autoriza-lo alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais.

5.      Acorda-la disolución da asociación.

6.      Designa-los/as liquidadores/as.

7.      Ratifica-la expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta Directiva.

8.      Solicita-la declaración de utilidade pública da asociación.

9.      Aproba-lo regulamento de réxime interno da asociación.

10.             As que sendo de competencia da Asamblea ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan agarda-la súa convocatoria, sen grave prexuízo para a asociación.

11.            Tódalas non conferidas expresamente á Asamblea Xeral Ordinaria ou a Xunta Directiva.

 

Artigo 22º. A Asamblea Xeral quedará validamente constituída sempre que concorran a metade máis un dos asociados na primeira convocatoria ou transcorrida media hora en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes, pero, en todo caso, coa presenza do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.

 

Artigo 23º.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos ós apartados do 1 ó 7 do artigo 21º, que requirirán maioría de dous terzos. A continuación levaranse os acordos ó libro de actas e asinarao o/a presidente/a, o/a secretario/a da Asamblea. A acta deberá ser lida na seguinte sesión celebrada pola Asamblea Xeral e aprobada pola maioría dos membros presentes.

 

Artigo 24º.- Os acordos adoptados conforme ós preceptos anteriores obrigarán a tódolos/as asociados/as, incluso ós/ás non asistentes.

 

As sesións abriranse cando así o determine o presidente. Seguidamente  procederase por parte do secretario á lectura da acta da Asamblea anterior que deberá ser aprobada.

Posteriormente, o secretario procederá a presenta-la orde do día. Cada punto será informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose ó debate e a aprobación dos correspondentes acordos nos termos contidos nestes estatutos, segundo a materia de que se trate.

 

Artigo 25º.- Os acordos que vaian contra estes estatutos ou infrinxan os fins da asociación poderán ser recorridos en reposición diante da Asamblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdición ordinaria.

 

Artigo 26º.- 1.- O secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o libro rexistro de asociados e terá ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Correspóndelle, así mesmo, notifica-las convocatorias, custodia-las actas e expedir certificacións destas co visto e prace do presidente. O secretario tamén levará o inventario dos bens da asociación nun libro establecido para este efecto.

2.- Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do secretario, o presidente designará entre os vocais a un que desenvolva esta función.

 

Artigo 27º.- 1-. O tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á asociación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente, levará a contabilidade da asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos asociativos, elaborará o borrador de orzamentos da asociación así como as contas de resultados e balances.

2.- O tesoureiro ten a obriga de proceder ó peche do exercicio orzamentario antes do 15 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da asociación nos quince días anteriores á celebración da Asamblea ordinaria.

 

Artigo 28º.- Os vocais terán as seguintes atribucións:

1.     Realizar programas e propostas na súa área de actuación.

2.     Desempeña-los traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva.

 


CAPÍTULO IV

RÉXIME ECONÓMICO

 

 

Artigo 29º.- A asociación no momento de inicia-las súas actividades dispón dun patrimonio de… euros. O peche do exercicio económico coincidirá co do ano natural. A asociación responderá co seu propio patrimonio das suas obligacions sin que en ningún caso éstas poidan afectar o patrimonio dos asociados.

 

Artigo 30º.- A asociación funcionará en réxime de presuposto anual, con partidas diferenciadas de ingresos e gastos. O borrador de presuposto será elaborado polo tesoureiro da asociación, que deberá telo preparado antes do un de xaneiro de cada ano, a fin de que poida ser aprobado na Asamblea Xeral Ordinaria.

 

Artigo 31º.- A asociación manterase dos seguintes recursos:

1.     As cotas periódicas dos/as asociados/as.

2.     As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola Asamblea.

3.     As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.

4.     Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.

5.     Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas.

 

Artigo 32º.- A Asamblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprobará tanto as cotas ordinarias como as extraordinarias que non serán reintegrables en ningún caso. O recadado dedicarase a atende-las necesidades da asociación.

 

Artigo 33º.- Anualmente, con referencia ó ultimo día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a disposición dos/as asociados/as, durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado para a celebración da Asamblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas ou censuralas.

 

Artigo 34º.- Para a disposición de fondos das contas que a asociación ten nas entidades bancarias será necesaria a sinatura conxunta do presidente e do tesoureiro.

 

Artigo 35º.- Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuídos entre os/as asociados/as os recursos obtidos pola asociación.

 

CAPÍTULO V

DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

 

 

Artigo 36º.- O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes estatutos, como o procedemento de elección dos membros da Xunta Directiva e o procedemento disciplinario, e non pode ir en ningún caso en contra do estipulado neles. En todo caso, o funcionamento interno da asociación estará sometido ó ordenamento xurisdicional civil.


CAPÍTULO VI

 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN

 

 

Artigo 37º.- Os ditos estatutos só poderán ser modificados por acordo da Asamblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto, adoptado polas 2/3 partes dos asociados. A proposta de convocatoria deberá ir acompañada do texto das modificacións propostas.

 

Artigo 38º.- A asociación disolverase voluntariamente por acordo dos asociados adoptado polas 2/3 partes dos asistentes á Asamblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto.

 

Artigo 39º.- Acordada a disolución, a Asamblea Xeral Extraordinaria designará tres asociados/as liquidadores, que xunto o/a presidente e o/a tesoureiro/a, procederán para efectua-la liquidación dos bens, pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber líquido resultante.

 

Artigo 40º.- O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra asociación non lucrativa e inscrita na comunidade autónoma que teña iguais ou similares fins que os desta asociación.

O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondente para proceder á inscrición da disolución da asociación.